Potravinářský průmysl aktivně podporuje propagaci zdravého životního stylu. Díky snižování obsahu určitých živin, optimalizaci velikosti porcí, poskytováním výživových údajů na potravinách, podporou vzdělávání a dalšími aktivitami významně přispívá ke zlepšení informovanosti spotřebitele.

Podpisem Deklarace ze zdravému životnímu stylu zástupci Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR dne 26. ledna 2018 formalizovali svoji dosavadní spolupráci při naplňování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, zejména pak Akčního plánu č. 2 Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015 – 2020. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které jsou odpovědí právě na Zdraví 2020 a jeho akční plány.

„Vztah mezi správnou výživou a zdravím je komplexní a dlouhodobý. Významný vliv hrají nejen samotné stravovací návyky, ale také pohybová aktivita a další faktory životního stylu. K tomu je nezbytný multioborový přístup a spolupráce a v neposlední řadě také součinnost a vůle každého jedince – spotřebitele,“ uvedl prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.

„Jako hlavní hygienička si aktivit potravinářského průmyslu vedoucích ke zlepšení výživy a stravovacích návyků velmi vážím, a proto jsem se podpisem Deklarace zavázala tyto aktivity podporovat zajištěním odborné spolupráce. Tuto spolupráci vnímám i jako společný příspěvek k plnění cílů v rámci aktivit Evropské platformy pro stravu, pohybovou aktivitu, stravy a zdraví“, uvedla náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová.

Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity bude průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky sdílet s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností. Touto cestou se nakonec potravinářský průmysl již vydal, a to v roce 2016, kdy založil Platformu pro reformulace. V září loňského roku pak na první výroční konferenci Platformy přestavil úspěchy potravinářských výrobců dosažené v oblasti snižování soli, cukru a transmastných kyselin v potravinách. Tisková zpráva zde.

Ku příležitosti výroční konference Platformy pro reformulace konané dne 16. září 2020 pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. byl publikován leták, který hodnotí závazky potravinářského průmyslu v rámci Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu.