Potravinářský průmysl aktivně podporuje propagaci zdravého životního stylu. Díky snižování obsahu určitých živin, optimalizaci velikosti porcí, poskytováním výživových údajů na potravinách, podporou vzdělávání a dalšími aktivitami významně přispívá ke zlepšení informovanosti spotřebitele.

Podpisem Deklarace ze zdravému životnímu stylu zástupci Potravinářské komory ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR dne 26. ledna 2018 formalizovali svoji dosavadní spolupráci při naplňování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, zejména pak Akčního plánu č. 2 Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015 – 2020. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které jsou odpovědí právě na Zdraví 2020 a jeho akční plány.

Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity jsou průběžně doplňovány, aktualizovány a vyhodnocovány. Výsledky jsou sdíleny  s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností v rámcipravidelných výročních konferencí Platformy pro reformulace. Vyhodnocení závazků potravinářského průmyslu v rámci Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu do roku 2020 shrnuje tento letáček.

Platforma pro reformulace
Potravinářská komora České republiky
Česká technologická platforma pro potraviny

Specifické závazky

k Deseti pilířům výživové politiky potravinářského průmyslu a jejich plnění do roku 2030