Špatné stravovací návyky a nedostatek fyzické aktivity patří mezi významné příčiny nárůstu obezity a nepřenosných nemocí. Jde o komplexní sociální problém, jehož řešení vyžaduje dlouhodobou spolupráci státní správy, nutričních specialistů, lékařů, učitelů a dalších odborníků. Klíčová je přitom součinnost a vůle každého jedince – spotřebitele. Potravinářský průmysl si uvědomuje svou významnou roli a je připraven podílet se nejen na zlepšování nabídky potravin a jejich nutričního složení, ale také přispívat ke zlepšování informovanosti spotřebitele a komunikovat zodpovědným způsobem. Členové Potravinářské komory ČR (dále jen „PK ČR“) tento svůj závazek aktivně deklarovali prostřednictvím dokumentu „Deklarace ke zdravému životnímu stylu“, který byl podepsán v lednu 2018. Deklarace je souhrnem deseti oblastí výživové politiky, ve kterých se potravináři dlouhodobě zavazují vyvíjet aktivity, tyto průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky veřejně sdílet. Jednou z těchto oblastí je zodpovědná propagace výrobků. Zde se potravináři zavazují formou dobrovolných pravidel a samoregulace komunikovat se spotřebiteli zodpovědným způsobem a vyvíjet specifické samoregulační závazky.

Členové PK ČR se již v minulosti dobrovolně zavázali dodržovat  principy a pravidla etického kodexu Mezinárodní obchodní komory ICC. Níže uvedené zásady byly včleněny do Etického kodexu Rady pro reklamu, která je oprávněna na základě formálního rozhodovací procesu vydat doporučení.

REKLAMA NA POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

 • Reklama bude pravdivě představovat propagované vlastnosti výrobků včetně jejich velikosti a složení, stejně jako výživových a zdravotních přínosů potraviny či nápoje, a nebude v žádné z těchto vlastností klamat zákazníka.
 • Tvrzení o výživovém či zdravotním přínosu se bude opírat o vědecká zjištění.
 • Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude podporovat jejich nadměrnou spotřebu a velikosti zobrazovaných porcí budou přiměřené scéně v reklamě.
 • Tam, kde je propagovaný výrobek zobrazen v kontextu celého jídla, celková skladba zobrazených potravin bude v přiměřeném rozsahu odpovídat všeobecně akceptovaným zásadám výživy.
 • Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý a vyvážený způsob stravování.
 • Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat zdravý či aktivní životní styl.
 • Potraviny, které nejsou určeny k tomu, aby byly náhradou celého jídla, nebudou za takovou náhradu vydávány.

 

REKLAMA na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřené na děti

Specifickou skupinou spotřebitelů jsou děti. I když je komerční komunikace a reklama běžnou součástí každodenního života, v porovnání s dospělými je však dětem třeba věnovat zvláštní pozornost s ohledem na zachování jejich zdravého vývoje.  Zodpovědný a reálný přístup k reklamě však dítě nezíská absolutní izolací od světa komerční komunikace.  Řešením je dodržování určitých pravidel a zodpovědný přístup zadavatelů reklamy, který  dětem umožní získat mediální gramotnost a zdravý přístup ke komerčním sdělením.

Pravidla samoregulace komerční komunikace zaměřené na děti dodržují čeští potravináři již několik let. Na jejich podnět byla také včleněna do Etického kodexu Rady pro reklamu.

 • Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či nápoje.
 • Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů nebo jiných osobností, které jsou pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné výživy.
 • Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude přímo vyzývat děti k přesvědčování rodičů nebo jiných dospělých, aby jim koupili výrobek, jenž je předmětem reklamy.
 • Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti či nezbytnosti koupě.
 • Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i většími dětmi, nebude však při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro propagaci nevhodných stravovacích návyků.
 • Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z obsahu televizních programů či s nimi přímo asociují, nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v rámci takových programů či bezprostředně před nimi či bezprostředně po nich.
 • Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity k propagaci potravin a nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem či tiskem a reklamou. Například, dětský televizní program nebude bez zřetelného oddělení spojen s reklamou, ve které účinkují shodné postavy.
 • Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu vedoucího představitele školy.

Kromě výše uvedených pravidel se skupina firem rozhodla rozšířit své závazky následujícím způsobem:

 1. nezaměřovat komerční komunikaci na děti do 12 let s výjimkou produktů, které splňují specifická nutriční kritéria;
 2. neumisťovat žádnou komunikaci související s výrobky na základních školách, s výjimkou případů, kdy je tato odsouhlasena nebo specificky vyžádána vedením školy pro edukační účely.

Kromě tohoto obecného pravidla vypracovala většina těchto firem vlastní  kodexy zodpovědné reklamy, které dále rozšiřují a specifikují závazky uvedené v bodech a) a b). Rozšířený závazek v České republice uplatňují následující členové PK ČR:

Ferrero, Mars, Unilever, Mondelez, Danone, Nestlé, Coca-Cola Česká republika, AG FOODS Group, LACRUM Velké Meziříčí, Mattoni 1873.

 

Aktuálně