Čeští výrobci potravin se neustále snaží reagovat na požadavky a potřeby spotřebitelů a nabízejí širokou paletu nutričně vyvážených, bezpečných a chutných potravin. Mezi nimi také potraviny se sníženým obsahem energie nebo některých živin tak, aby měl spotřebitel dostatek možností sestavit si pestrý a vyvážený jídelníček.

What is the best online casino? To choose the best online casino, you can look at reviews of online casino sites. They can help you decide which type of casino you should play at. For example, you may get a cash bonus when you play poker or, if you play roulette, you may win special prizes. ruby fortune casino review will help you learn about all the gaming rules of a particular casino. Moreover, it will help you find out if that particular online casino is right for your needs and help you pick the online casino that suits you best. Before you get to the point, such as security and game selection, you need to decide in advance what type of gambler you are. So, if a player likes to gamble on the go from their smartphone or tablet, an online casino without a mobile feature will not be up to the task. On the other hand, if someone plays predominantly on a computer without leaving their own four walls, it would still be appropriate to consider having a downloadable version or instant play only (direct play in the browser without downloading). Of course, the choice of games is also the main and decisive factor that determines what the best online casino is. This is directly related to the software providers that are offered in the casino's gaming library. In addition, care should be taken to ensure that there are games of different genres to choose from. But you should also pay attention to whether or not live games are available. After all, players who like to have live dealers in front of them should also get their money's worth.

Členové Potravinářské komory ČR přistoupili k přehodnocení receptur a reformulují celou řadu výrobků. Výsledkem je nabídka produktů se sníženým obsahem cukru, soli nebo vylepšenou strukturou obsažených tuků.

Intenzivní diskuze o vlivu zdravého životního stylu a vyváženého stravování na celkové zdraví populace probíhá v Evorpě již celé desetiletí. Evropská Rada mimo jiné vyzvala členské státy k tomu, aby do konce roku 2017 zavedly ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami národní plán pro zlepšování potravinářských výrobků, a to buď jako nový plán, nebo jako součást stávajícího plánu, aby do roku 2020 usnadnily pro spotřebitele volbu zdravých potravin tím, že zvýší dostupnost potravin s nižším obsahem soli, nasycených tuků a přidaných cukrů a s nižší energetickou hodnotou a případně zmenší velikost porcí, a aby poskytovaly informace o výživovém složení zpracovaných potravin. 

V návaznosti na celoevropskou diskusi vznikly v České republice v roce 2014 Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020, kde byla pozornost věnována mimo jiné i reformulačním a vzdělávacím cílům. Hlavním účelem Národní strategie Zdraví 2020 bylo především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Více se o akčních plánech dozvíte zde.

Dne 18. listopadu 2019 byl schválen vládou Strategický rámec Zdraví 2030, který vychází z dříve formulovaných strategických materiálů, jako jsou Zdraví 2020 ‒ Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí s příslušnými akčními plány; Národní strategie elektronického zdravotnictví a Strategie reformy psychiatrické péče. Výrobci potravin, členové Potravinářské komory České republiky, České technologické platformy pro potraviny a Platformy pro reformulace aktivně podporují program Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030,  zejména pak strategický cíl 1. „Ochrana a zlepšení zdraví obyvatel“ a specifický cíl 1.2. „Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví, zvyšování zdravotní gramotnosti“, a to prostřednictvím naplňování Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu.

Aktuálně