2. prosince 2021

Potravinářská komora České republiky (dále jen „PK ČR“) dlouhodobě zavádění nového povinného systému spíše nepodporovala. Stávající již zavedený systém na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům již poskytuje širokou a objektivní informaci o výživové hodnotě jednotlivých potravin. PK ČR zastává stanovisko, aby zavedení systému značení bylo postaveno na vědeckém základě. Pokud toto není splněno, pak jakékoliv škálování, a to i na základě barevného kódování se jeví jako zavádějící. PK ČR respektuje výsledky vyplývající ze spotřebitelských výzkumů, že pro většinu spotřebitelů jsou výživové údaje uváděné na 100 g/ 100 ml na obalech potravin nesrozumitelné nebo jim nevěnují pozornost a současně nedokáží zohlednit reálně konzumované množství. V zájmu spotřebitele se tedy jisté zjednodušení jeví jako přínosné.

PK ČR je připravena zapojit se do vývoje nového systému značení, který musí odpovídat nejmodernějším výživovým doporučením renomovaných vědeckých institucí (WHO), a nebo vyspělých států např. doporučení pro obyvatele USA.

V případě, že bude o některém ze stávajících dobrovolných výživových systémů rozhodnuto jako o možném budoucím harmonizovaném povinném značení potravin, PK ČR požaduje, aby bylo umožněno všem zainteresovaným stranám a aktérům zapracovat změny a připomínky v rámci stávajících algoritmů nebo kritérií (vědecká a technická úprava schémat), neboť některé kategorie potravin mohou být diskriminovány. Budoucí systém by měl také umožnit vyjádřit nutriční hodnoty na porci, což považujeme za jeden z klíčových požadavků.

 

Zavedení jakéhokoliv povinného systému značení nutričních údajů, by měla předcházet důkladná analýza dopadů, tak aby veškeré finanční a administrativní náklady, zejména pro malé a střední firmy, byly vyváženy přínosem pro spotřebitele.

Preferujeme jednotný celoevropský systém a podporujeme přijetí takového návrhu, který bude akceptovatelný a současně proveditelný pro všechny hráče na evropském trhu s potravinami.

 

Systém Nutri-Score je v současné době asi nejznámějším představitelem výše zmiňovaného označování. PK ČR se pokusila shrnout silné a slabé stránky celého systému a navrhla možná zlepšení. Více zde.